بهترین موم و عسل ایران

آج موم

آج(عاج) موم زنبور عسل به فرآیندی  گفته می شود که در آن موم خالص و صاف شده زنبور عسل به وسیله دستگاه آج موم به شکل برگه ای دارای اشکال برجسته شش ضلعی درمی آیند ، به علت اینکه تولید موم برای زنبور بسیار وقت گیر و انرژی بر است در زنبورداری صنعتی موم مورد نیاز زنبور را به صورت برگه هایی با اندازه استاندارد که در دو طرف آن دارای دیواره های برجسته مومی است را داخل فریم های چوبی در اختیار زنبور عسل قرار می دهند. این عمل موجب یکنواختی حجره های شش ضلعی تولید شده توسط زنبورها می شود و در وقت و انرژی صرفه جویی کرده وزنبور می تواندعسل بیشتری ذخیره کند.

فروشگاه ملزومات زنبورداری موم فردوس ارائه دهندۀ انواع موم زنبور ، موم کلوخ و هر آنچه که شما جهت تولید عسل مرغوب نیاز دارید.